BACK TO TOP
 

Xiao Ting SHI / 石小婷
Tel +86 (21)6303 3078
Email: 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Nicolas COSTER / 柯亮泥
Tel +33 4 94 51 16 16
Email: 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

 

上海 办公室
上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦2804室(靠近湖北路)
World Trade Tower, 500 Guang Dong Rd (Hubei Rd crossing Rd), Rm 2804

巴黎 办公室
马莱塞尔贝大道52号, 巴黎 75008
52 Boulevard Malesherbes 75008 Paris

 

联系我们

如果您想了解更多信息,请填写此表。我们将尽快联系您。
请填写所有必填项